OR.120.5.2022                                                                                                                                                                                                               Przemęt, 2022-02-07

 

ZARZĄDZENIE NR 5.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 7 lutego 2022 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ul Spokojnej i Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m Biskupice do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice”

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Zmianie ulega § 1 zarządzenia nr 2.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ul Spokojnej i Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m Biskupice do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice”, który przyjmuje brzmienie:

 

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Utwardzenie ul Spokojnej i Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m Biskupice do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Eugeniusz Marach – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Michał Żok – członek

  4) Iwona Gawron – członek

  5) Karolina Stanisławska – członek

  6) Tomasz Samol – członek

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                     WÓJT

                                   /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak