OR.120.6.2022                                                                                                                                                                                        Przemęt, 2022-02-15

 

ZARZĄDZENIE NR 6.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 15 lutego 2022 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2022 roku”.

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2022 roku”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Michał Żok – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Karolina Stanisławska – członek

  4) Eugeniusz Marach – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                    WÓJT

                                                                   /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Karolina Stanisławska