OR.120.7.2022                                                                                    Przemęt,  2022-02-16

 ZARZĄDZENIE NR   7.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z  dnia  16.02.2022 r.

w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie  art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834 ),  art.  14  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062)

zarządza się co następuje:

§  1. Powołuje się Zespół ds. dostępności (zwany dalej „Zespołem”) wspomagający koordynatora do spraw dostępności,  w następującym składzie:

1) Grzegorz Aryż – przewodniczący zespołu,

2) Julita Nitschke – członek zespołu,

3) Daniel Kruk – członek zespołu,

4) Joanna Skrzypczak – członek zespołu,

5) Marta Sobierajska – członek zespołu,

6) Patrycja Pabich – członek zespołu.

§  2. Do zadań Zespołu należy:

1) współpraca z koordynatorem do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy  o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami,

2)  koordynowanie i monitorowanie zadań związanych z wdrożeniem planu działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) przedstawianie propozycji zmian i opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§  3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Przemęt do współpracy z Zespołem. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do współpracy, w zależności od zakresu merytorycznego sprawy, specjalistów z różnych dziedzin, istotnych dla rozpatrzenia sprawy.

§  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Przemęt.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          WÓJT

          /-/Janusz Frąckowiak