OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY PRZEMĘT

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Wydziale Rozwoju Gminy

Podinspektor

nazwa stanowiska pracy

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 3-letni staż pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • preferowane wykształcenie wyższe – ukończone studia na jednym z kierunków: budownictwo drogowe lub z zamówień publicznych lub studia podyplomowe w tym zakresie,
  • znajomość i umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustaw: Prawo Budowlane, o drogach publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo Zamówień Publicznych,
   o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, rozporządzenie
   w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • znajomość topografii Gminy Przemęt,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

 1. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, pomysłowość, umiejętność pracy w zespole i współdziałania; organizowanie i planowanie pracy; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; odporność na stres.

 

 1. Umiejętności zawodowe: znajomość zasad kosztorysowania robót, bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego, korzystanie z podstawowych urządzeń biurowych i informatycznych, w tym znajomość programów komputerowych: pakietu Office, Lex. Wymagania dodatkowe: znajomość oprogramowania kosztorysowego, Corel.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie spraw związanych z zakresem budowlanym:

1) realizowanie zadań w zakresie:

a)organizowania procesów inwestycyjnych oraz monitorowanie ich przebiegu;

b)zlecania wykonawstwa w zakresie projektów technicznych i realizacji inwestycji;

c)dokonywania odbiorów, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;

2)przygotowywanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz zgłoszeń prac nie wymagających pozwolenia na budowę;

3)dokonywanie odbiorów, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;

4)uzgadnianie przebiegu obcej infrastruktury technicznej w odniesieniu do infrastruktury gminnej;

2.Współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę.

3.Opiniowanie, uzgadnianie oraz nadzór nad lokalizacją i stanem technicznym przystanków komunikacyjnych.

4.Udział w pracach komisji przetargowej.

5.Prowadzenie spraw związanych z gazem na terenie Gminy Przemęt.

6.Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi oraz drogami stanowiącymi własność gminy (w tym ścieżki rowerowe, parkingi i place)
a w szczególności:

1)prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacją, przebudową dróg oraz
z projektowaniem i budową nowych dróg;

2)prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:

a)dbałość o stan techniczny dróg i innych obiektów związanych z drogami zlokalizowanych w pasie drogowym w tym prawidłowe oznakowanie dróg,

b)zlecanie oraz nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem dróg,

c)przygotowywanie planów zimowego utrzymania dróg gminnych wraz z bieżącą koordynacją odśnieżania dróg gminnych,

d)prowadzenie ewidencji dróg gminnych wraz z prowadzeniem książek dróg gminnych oraz innych obiektów związanych z drogami zlokalizowanych w pasie drogowym,

e)utrzymywanie zadrzewień i zakrzewień w pasach drogowych.

3)współpraca z odpowiednimi zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich;

4)prowadzenie spraw dotyczących zajęcia pasa drogowego w tym m.in.:

a)dotyczących zgody na zjazd z drogi,

b)ustawienie reklam w pasie drogowym,

c)przygotowanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,

d)ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

7.Prowadzenie wszystkich spraw związanych z oświetleniem ulicznym, w tym m.in.:

1)bieżące utrzymanie istniejącego oświetlenia (konserwacja, przeglądy, naprawy, zgłaszanie awarii itp.),

2)planowanie i realizacja nowego oświetlenia na terenie gminy,

3)sprawdzanie faktur za energię elektryczną, dystrybucję energii oraz za inne czynności związane z oświetleniem ulicznym,

4)sprawdzanie umów oraz weryfikacja stawek za naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)     pełen wymiar czasu pracy,

2)    praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt,

3)    praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4)    obsługa urządzeń biurowych,

5)    gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego  i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),

6)    praca pod presją czasu,

7)    występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów. Winda dla niepełnosprawnych dostępna jest do parteru.

 1. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Przemęt, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2)życiorys (CV),

3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie bip.przemet.pl, w dziale: Menu podmiotowe/Ogłoszenia o naborze),

4)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

5)kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i staż pracy,

6)kserokopie referencji jeśli posiada pracy,

7)zgodę, o której mowa w pkt.11 ppkt. 1) osoba aplikująca na wolne stanowisko urzędnicze składa tylko w przypadku przekazania danych szczególnych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie,
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt (w wskazanym poniżej terminie);
 • w formie elektronicznej poprzez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym na adres http://esp.przemet.pl/,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: PODINSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU GMINY”
w terminie  do 21.03. 2022 roku  do godz. 15:30. Decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane do Urzędu Gminy Przemęt po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje:

1)W przypadku przekazania danych szczególnych, osoba aplikująca na wolne stanowisko urzędnicze zobowiązana jest złożyć odrębną zgodę o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych szczególnych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zgodę, o której mowa wyżej wyraża się wyłącznie w przypadku podania w procesie rekrutacji danych szczególnych takich jak: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etnicze, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 

2)Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
o terminie kolejnego etapu rekrutacji,

3)Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.przemet.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8,

4)Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych,

5)Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do kolejnego etapu, są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego kandydata a następnie po tym okresie odsyłane,

6)Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną odesłane po zakończeniu procedury naboru.

 

 1. Klauzula informacyjna:

1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@przemet.pl

3.Cele przetwarzania i podstawa prawna:

1)Przeprowadzenie rekrutacji:

a)w zakresie wskazanym w przepisach art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

b)inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych,

c)jeżeli w dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie odrębna zgoda na ich przetwarzanie, a w przypadku gdy będą zbędne, zostaną zanonimizowane.

2)Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

4.Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy w celach określonych w ust. 3.

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz dostawcy usług pocztowych.

6.Przysługujące Pani/Panu prawa:

a)Prawo żądania dostępu do danych,

b)Prawo żądania sprostowania danych,

c)Prawo żądania usunięcia danych,

d)Prawo żądania ograniczenia przetwarzania,

e)Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 1 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

8.W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

Przemęt, 11.03.2022 r.

 

                                                 
Przyg. Anna Dobrowolska-Hylak
Tel. 65 615 69 64, pok. 26