OR.120.14.2022                                                                                       Przemęt, 2022-03-09

 

 

ZARZĄDZENIE NR 14.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 9 marca 2022 roku

 

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
na urzędnicze stanowisko Podinspektor

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 3 ust. 1, 3 i 4 Załącznika do Zarządzenia nr 9.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§1. Dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

1)Waldemar Kalitka – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

2)Anna Dobrowolska-Hylak- Sekretarz komisji,

3)Eugeniusz Marach – Członek komisji,

4)Joanna Skrzypczak – Członek komisji.

 

§2. Członków komisji upoważnia się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zobowiązuje się ich także do zachowania w poufności wszelkich danych oraz informacji uzyskanych podczas prac w komisji.

 

§3. Komisja działa do zakończenia naboru na stanowisko określone w § 1.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Anna Doborowolska-Hylak