OR.120.9.2022                                                                                 Przemęt, 2022-03-04

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 4 marca 2022 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 11, art. 12, art. 13, art. 13a, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Wydziału Organizacyjnego.

§3. Traci moc Zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2022 roku.

 

 

 

Przygotowała:

Anna Doborowolska-Hylak