OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

w dniu 21 lutego 2022 r. na wniosek Inwestora reprezentowanego przez Pełnomocnika, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody – Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Obszar Specjalnej Ochrony pod nazwą  Pojezierze Sławskie oraz na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o opinię w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach realizacji procedury oceny oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższych stanowisk, Wójt Gminy Przemęt wyda w tej sprawie decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Biskupice, w której planowana jest inwestycja.