OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studnią wierconą, zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. gr. 592, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON-NS.9011.5.79.2022 z dnia 22 grudnia 2021 r. (data wpływu: 23.12.2021 r.) oraz ponownie w dniu 28 marca 2022 r. opinię z dnia 25.03.2022 r. utrzymującą wcześniejszą opinię w mocy
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WR.ZZŚ.7.435.447.2021.MN RKW-2021-4293 z dnia 21 grudnia 2021 (data wpływu: 23.12.2021 r.) oraz ponownie opinię z dnia 23 marca 2022 r., 2022 r. znak: WRZZŚ.7.435.447.2021 MN  RKW-2022-897 (data wpływu: 25.03.2022 r.)
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4220.79.2022.PM.3 z dnia 31 marca 2022 r. (data wpływu: 01.04.2022 r.)

o braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń.