OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dalej KPA, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

w dniu 15 lutego 2022 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działce ewidencyjnej nr 25/44, obręb Wieleń, gmina Przemęt.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowic, Obszar Specjalnej Ochrony Pojezierze Sławskie, Specjalne Obszary Ochrony Ostoja Przemęcka oraz Przemęcki Park Krajobrazowy.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie informuję, że po zapoznaniu się z wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia Wójt Gminy Przemęt wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 21 lutego 2022 r. do uzupełnienia oraz złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia wnioskodawcy wpłynęły do tutejszego urzędu w dniu 4 kwietnia 2022 r. Po zapoznaniu się z treścią wyjaśnień Wójt Gminy Przemęt ponownie wezwał do wyjaśnień pismem z dnia 14 kwietnia 2022 r. w celu ustalenia wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na konieczność uzyskania wyjaśnień, zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji do – 15 czerwca 2022r.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kpa informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń.