OR.120.26.2022                                                                                                                                                              Przemęt, dnia 14 kwietnia 2022 r.

 

 ZARZĄDZENIE NR 26.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 14 kwietnia 2022 roku

 

 w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury.

 

Na podstawie art. 9 i 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)   zarządza się, co następuje:

§1. Upoważnia się Panią Danutę Słodnik – pracownika Urzędu Gminy Przemęt zatrudnionego na stanowisku Główny Specjalista do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury.

§2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionemu pracownikowi.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 37.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 września 2016 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury.

 §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Danuta Słodnik