OR.0050.33.2022                                                                                                                                                                                                                     Przemęt, dnia 20 kwietnia 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 33.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 20 kwietnia 2022 roku

 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt dotyczących zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek
o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320.

            Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz § 4 Uchwały nr 140/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 1835 z późn zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic obrębów ewidencyjnych Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek
z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320, które powstaną po podziale.
Zakres zmian granic obrębów ewidencyjnych Barchlin i Borek określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 28 kwietnia 2022 r. do 13 maja 2022 r.

 

  1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i wniosków mieszkańców w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320, które powstaną po podziale.

 

  1. Przedmiotem konsultacji jest zmiana granic obrębów ewidencyjnych Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320, które powstaną po podziale.

 

  1. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy wsi Borek oraz Barchlin.

 

  1. Informacja o uruchomieniu konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

 § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet pisemnych lub elektronicznych, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt pokój nr 12.

§ 3. Wypełniony formularz ankiety konsultacyjnej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@przemet.pl, natomiast ankietę w formie papierowej można kierować na adres siedziby Urzędu Gminy w Przemęcie tj. ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, w kopercie z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna dotycząca zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek” drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie ankiety w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przemęcie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt w terminie 21 dni od zakończenia konsultacji.

§ 5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 6. Konsultacje nie będą zlecone podmiotowi zewnętrznemu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy w Przemęcie oraz na tablicy ogłoszeń wsi Borek i Barchlin.

 

Przygotowała: Sylwia Szaranek