Termin: 27.04.2022, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 309/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaszczor.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 marca 2022 r. (data wpływu: 14 marca 2022 r.)
 16. Przedstawienie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 Gminy Przemęt.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.