OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dalej KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 23 czerwca 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania oceny wodnoprawnej od Ministra Infrastruktury w Warszawie. Organ ten ponownie wezwał wnioskodawcę do wyjaśnień w przedmiotowej sprawie pismem z dnia 16 marca 2022 r., znak: GM-DOK-2.7750.86.2021 (data wpływu:23.03.2022 r.). Tutejszy organ w ślad za tym pismem z dnia 25 marca 2022 r. wezwał pełnomocnika do złożenia uzupełnienia w zakresie, który wskazał Minister Infrastruktury. Wnioskodawca dostarczył wyjaśnienia w dniu 19 kwietnia 2022 r., które zostały przekazane organowi opiniującemu przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 5 kwietnia 2022 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.2022.2021.AK.6 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Perkowo i Siekowo oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń wsi Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń wsi Świętno.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.