OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 25 czerwca 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz.  Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność zapoznania się z dokumentacją w sprawie.

Jednocześnie informuję, iż Wójt Gminy Przemęt uzyskał w dniu 25 kwietnia 2022 r. opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-II.4220.352.2021.JS.6 z dnia 22 kwietnia 2022 r. o  braku potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Osłonin, na tablicy ogłoszeń wsi Radomierz i na tablicy ogłoszeń wsi Górsko.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.