OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 1 ustawy KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 27 czerwca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania ponownej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.  Wójt Gminy Przemęt Poznaniu, po zebraniu nowych dowodów w sprawie zwrócił się w dniu 25 marca 2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze PGW Wody Polski oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z ponownym wnioskiem o wydanie opinii czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2022r. (data wpływu: 07.04.2022 r.) utrzymał w mocy opinię znak ON-NS.9011.5.47.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. o braku potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy piśmie z dnia 8 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 11.04.2022 r.) wydał ponowną opinię znak: WR.ZZŚ.7.435.269.2021.MLW  RKW-2022-1093 również stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor oraz wsi Mochy.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.