OR.120.31.2022                                                                                                                                                                                    Przemęt, 2022-05-05

 

ZARZĄDZENIE NR 31.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 5 maja 2022 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Ewa Piechowiak – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Karolina Stanisławska – członek

  4) Iwona Gawron – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                  WÓJT

               /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Karolina Stanisławska