OR.0050.36.2022                                                                                                                                                                                                                              Przemęt, dnia 6 maja 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 36.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 6 maja 2022 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popowo Stare stanowiącej mienie Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popowo Stare stanowiącej mienie Gminy Przemęt.

  1. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby:
    1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji
    2.Patrycja Śledź – Członek Komisji
    3. Sylwia Szaranek – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.