OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam  o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”  w dniach od 17.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8,  64-234 Przemęt, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski i uwagi do dokumentu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przemęt.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej i ustnie do protokółu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt lub drogą poczty elektronicznej na adres urzad@przemet.pl do dnia 07.06.2022 r.

Wnioski i uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.