Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.), art. 63 ust. 1 i 10
w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, Bucz ul. Kasztanowa 8 64-234 Przemęt

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt,

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przemęt,

4) w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik  

do Zarządzenia nr 37.2022

Wójta Gminy Przemęt

z dnia  16 maja 2022 r.

                 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Przemęt ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

 

  1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449)

1) Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

b) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) uzyskał:

– co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

– pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

e)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm. ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm. );

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2) Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

b)spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 lit. b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.

3) Stanowisko dyrektora w  publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany spełniający wymagania określone w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego:

a) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub

b) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt 3 lit. a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

c) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

4) Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku        kierowniczym;

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub        postępowanie dyscyplinarne;

e) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 lit. b, e, f, h, j, k.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.z 2021 r. poz. 1428), powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby  niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających     posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz.574z późn. zm. ), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem:

“Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu” terminie do dnia 20.06.2022r. do godz. 15.30, na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Przemęt.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

  1. W przypadku przekazania danych szczególnych, osoba aplikująca na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu zobowiązana jest złożyć odrębną zgodę o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych szczególnych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zgodę, o której mowa wyżej wyraża się wyłącznie w przypadku podania w konkursie danych szczególnych takich jak: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

  1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przemęt.
  2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci oraz członkowie Komisji Konkursowej zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy Przemęt kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
  3.  Klauzula informacyjna:
  • Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
  • Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@przemet.pl
  • Cele przetwarzania i podstawa prawna:  a) Przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu :

– w zakresie wskazanym w przepisach art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,

– inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych,

– jeżeli w dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie odrębna zgoda na ich przetwarzanie, a w przypadku gdy będą zbędne, zostaną zanonimizowane.

4)  Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz dostawcy usług pocztowych.

6)  Przysługujące Pani/Panu prawa:

a)Prawo żądania dostępu do danych,

b)Prawo żądania sprostowania danych,

c)Prawo żądania usunięcia danych,

d)Prawo żądania ograniczenia przetwarzania,

e)Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej jest niezbędne, aby uczestniczyć w konkursie na stanowisko dyrektora. Podanie innych danych jest dobrowolne.

8) W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.