Or.120.33.2022                                                                                                                                                                                                                                                                         Przemęt, 16.05.2022 r.

Zarządzenie Nr 33.2022
Wójta Gminy Przemęt

z dnia 16.05.2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika do dokonywania niektórych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 709 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.  Upoważniam Panią Natalię Chomską – pracownika Urzędu Gminy Przemęt zatrudnioną na stanowisku młodszego referenta do:

1)      wydawania odpisów aktów stanu cywilnego;

2)      wydawania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

3)      zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczonych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego.

§ 2.  Upoważnienie, o którym mowa w § 1 wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionemu pracownikowi.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotował:

Leszek Anglart,