OR.120.34.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    Przemęt, dnia 16.05.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 34.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 16.05.2022 r.

w sprawie : upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

§ 1. Upoważnia się Panią Natalię Chomską – pracownika Urzędu Gminy Przemęt, zatrudnioną na stanowisku młodszego referenta, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień i zaświadczeń, wynikających z ustaw:

1)      o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2)      prawo działalności gospodarczej,

3)      o ewidencji ludności,

4)      o dowodach osobistych,

5)      o zgromadzeniach,

6)      o obronie ojczyzny,

7)      o zarządzaniu kryzysowym.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotował:

Leszek Anglart