OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON- NS.9011.5.47.2021
    z dnia 18 sierpnia 2021 r. (data wpływu: 19.08.2021 r.) przy pismach z dnia 24 listopada 2021 r. (data wpływu: 25.11.2021 r.) oraz z dnia 6 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 04.2022 r.) utrzymujących w mocy ww. opinię,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.416.2022.SK.3
    z dnia 13 maja 2022 r. (data wpływu: 13.05.2022 r.),
  • Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze znak: WR.ZZŚ.7.435.269.2021.MLW RKW-2021-2951 z dnia 19 sierpnia 2021 (data wpływu: 23.08.2021 r.) przy piśmie z dnia 29 listopada 2021 r. (data wpływu: 03.12.2021 r.) podtrzymującym ww. opinię oraz ponowną opinię znak WR.ZZŚ.7.435.269.2021.MLW RKW-2022-1093 z dnia 8 kwietnia 2022 (data wpływu: 11.04.2022 r.).

Powyższe organy wskazały brak konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Mochy i Kaszczor.