Termin: 30.05.2022, g. 11:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 października 2019 r., w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mochy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przemęt w latach 2022 – 2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 17. Przedstawienie analizy systemu gospodarowania odpadami na obszarze działania Związku Międzygminnego „Obra” za rok 2021.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.