Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 z późn. zm.), Wójt Gminy Przemęt, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

            Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr 213/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku. Program został przedstawiony do konsultacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, które prowadzą działalność pożytku publicznego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt nr 132.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku.

W programie współpracy wyznaczono następujące priorytetowe zadania do realizacji w 2021 roku na terenie Gminy Przemęt:

 1. 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez rozwój różnych zainteresowań m.in. sportowych:
 • udział młodzieży w treningach i meczach piłki koszykowej,
 • udział dzieci i młodzieży w treningach i meczach piłki siatkowej,
 • udział dzieci i młodzieży w treningach i meczach piłki nożnej,
 • organizacja i udział dzieci i młodzieży w treningach i meczach piłki ręcznej,
 • organizacja rozgrywek sportowych uczniów szkół podstawowych,
 • wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Przemęt w zakresie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej, szkolenia i organizowania zajęć i imprez sportowych,
 • organizacja i udział dzieci i młodzieży w turniejach meczach szachowych,
 • utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • organizacja szkoleń i udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
  w sportach wodnych,
 • organizacja i udział dzieci i młodzieży w biegach na orientację,
 • organizacja szkoleń, udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
  w sportach walki,
 • organizacja szkoleń, udział dzieci i młodzieży w zajęciach, treningach i meczach tenisa stołowego,
 • organizacja szkoleń, udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
  w tańcu,
 • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy,
 • organizacja szkoleń i imprez sportowo-rekreacyjnych w pozostałych dyscyplinach,
 • organizacja i udział w treningach, meczach, zawodach i innych imprezach sportowych oraz rekreacyjnych.
 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  • organizacja działań integrujących kulturalnie środowiska wiejskie w szczególności festyny integracyjne, pokazy, wystawy,
  • promocja działań kulturalnych wśród dzieci i młodzieży,
  • pomoc w zakresie upamiętnienia ważnych wydarzeń, miejsc pamięci, pomników,
  • wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,
  • edukowanie dzieci i młodzieży z zakresu historii regionu.

 

Dnia 17 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Przemęt ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2021 roku, w którym wskazano następujące rodzaje zadań publicznych:

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

W dniu 25 stycznia 2021 roku Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 5.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 stycznia 2021 r. dokonała otwarcia kopert zawierających 16 ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w tym 10 ofert na zadanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 6 ofert na zadanie z obszaru wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Komisja przeprowadziła analizę formalną złożonych ofert. Pozytywną opinię komisji otrzymało: 10 ofert – z obszaru pierwszego tj. sportu oraz 6 ofert z obszaru drugiego tj. kultury. Informacja o przyznanych dotacjach została zamieszczona w gablocie ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przemęt, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

 

W 2021 roku Wójt Gminy Przemęt podpisał 16 umów z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Jedna organizacja zwróciła dotację w całości ze względu na brak możliwości realizacji zadań przez pandemię COVID-19, jedna organizacja zwróciła część dotacji w wyniku częściowej realizacji powierzonego zadania.

 

Zakres zadań Planowane środki w budżecie Wydatkowane środki
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  200 000 zł 197 284,10 zł
Wsparcie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego    20 000 zł   18 000,00 zł

 

 

Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania  

Przyznana kwota  dotacji

 

Uwagi

 

1 Uczniowski Klub Sportowy KROKUS Krokusowe spotkania z tradycjami sportów wodnych 6 000 zł Realizacja zadania do 30.09 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

2 Uczniowski Klub Sportowy ”Gambit” Bucz Organizacja treningów szachowych i warcabowych 6 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Częściowo wykorzystana dotacja, zwrócono kwotę 2715,90  zł.

3 Klub Sportowy „KUK-SON” Pawłowice Szkolenie sportowe sekcji taekwondo olimpijskiego. Udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą 4 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

4 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywizacja sportowa mieszkańców oraz szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Przemęt 83 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

5 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo Spływy kajakowe oraz turniej siatkówki plażowej 5 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

6 Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Zawody „Harcerskie Łowy na Lisa” 2 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

7 Uczniowski Klub Sportowy „Pohl Judo Przemęt” Judo sportem olimpijskim 19 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

8 Harcerski Klub Sportowy „Azymut” Mochy Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz organizacja cyklu imprez biegowych 29 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

9 Szkolny Klub Sportowy Helios Bucz 1. Organizacja i udział w treningach, meczach, zawodach, turniejach i innych imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. Utrzymanie, modernizacja i udostępnianie bazy sportowej. 3 Promocja aktywnych form wypoczynku. 4. Promocja zdrowego stylu życia (walka ze skutkami pandemii). 5. Współpraca lokalnych społeczności konsolidacja/klub-sołectwo-OSP-szkoła-gmina-powiat/ 44 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

10 Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kaszczor Szkolenie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży w Uczniowskich Klubach Sportowych i udział w zawodach i rozgrywkach 2 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

Razem 200 000 zł
2. Wsparcie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania  

Przyznana kwota  dotacji

 

Uwagi

 

 

Uwagi

 

1 Uczniowski Klub Sportowy KROKUS Krokusowe Spotkania z kulturą i tradycjami wysp egzotycznych 6 000 zł Realizacja zadania do 30.09 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

2 Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Harcerskie gotowanie na polanie 1 500 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

3 Harcerski Klub Sportowy „Azymut” Mochy Obóz edukacyjno sportowy dla dzieci z Gminy Przemęt 5 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

4 Stowarzyszenie Przyjaciół Moch XIII Rajd Śladami Cystersów 3 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

5 Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kaszczor Festyn rodzinny – „ZDROWO NA SPORTOWO” 2 500 zł Realizacja zadania do 31.12 2021

Całkowicie wykorzystana dotacja

6 Spółdzielnia Socjalna „KONWALIA” Warsztaty u Beaty (zajęcia plastyczne i rękodzielnicze z dziećmi i młodzieżą) 2 000 zł Zwrot całej dotacji. Zadanie nie zrealizowane ze względu na Covid-19
Razem 20 000 zł