OR.120.35.2022

ZARZĄDZENIE NR 35.2022
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: w sprawie wzoru pisma informacyjnego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ graficzny pisma informacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się elementy składowe pisma informacyjnego, które zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzoru pisma informacyjnego, o którymi mowa w § 1 i 2, nie stosuje się w przypadku pism nieposiadających charakteru korespondencji, np. takich jak: decyzje administracyjne, postanowienia, pełnomocnictwa, upoważnienia oraz zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Przemęt do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia oraz do przestrzegania zasad zawartych w tych dokumentach.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Przemęt.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 16.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru pisma informacyjnego (OR. 120.16.2021).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.

Przygotował:

Grzegorz Aryż