OR.120.36.2022                                                                                                                                                                                                                        Przemęt, 2022-06-09

 

ZARZĄDZENIE NR 36.2022
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 09 czerwca 2022 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin”

 

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Ewa Piechowiak – przewodniczący
2) Joanna Skrzypczak – sekretarz
3) Tomasz Samol – członek
4) Karolina Stanisławska – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                        WÓJT

                                     /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

Przygotowała:
Joanna Skrzypczak