OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania    administracyjnego    (Dz. U.  z  2021 r. poz. 735   z   późn. zm.)   oraz    art. 74  ust.  3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku         i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. 226 i 228/1, obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią   wydanej   decyzji    można    zapoznać   się   w   Urzędzie   Gminy   Przemęt  ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie następuje przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Solec.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium   Odwoławczego   w   Lesznie,   ul.   Słowiańska    54,  za  pośrednictwem  tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia   odwołania   przez   ostatnią   ze   stron  postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna ( art. 127a KPA).