OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA, oraz   art.   74   ust. 3  ustawy   z  dnia   3   października  2008 r.  o udostępnianiu informacji  o    środowisku i   jego   ochronie,  udziale   społeczeństwa  w    ochronie   środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

 

zgodnie z art. 36 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 15 lipca  2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt.  Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność zapoznania się z dokumentacją w sprawie.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przemęt.

Pouczenie

Stronie   postępowania   niezadowolonej  z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo  do   wniesienia   ponaglenia   do   Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.