OR.0050.51.2022                                                                                                                                                                                                                                                        Przemęt, 2022-07-06

 

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 6 lipca 2022 roku

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 139/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027”

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz § 1 pkt. 1 załącznika do uchwały Rady Gminy Przemęt nr 216/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 139/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Waldemar Kalitka – Zastępca Wójta Gminy Przemęt – Przedstawiciel Urzędu Gminy Przemęt – Przewodniczący zespołu”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.