Na podstawie § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) oraz § 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2453 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 52.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi  Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.