Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)
zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Aleksandry Michalczak – nauczycielki Zespołu Szkół w Przemęcie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w składzie:

1)  Marta Sobierajska – przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca;
2)  Dorota Jagoda – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie;
3)  Katarzyna Wiśniewska – dyrektor Zespołu Szkół w Przemęcie;
4) Małgorzata Szymankiewicz – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej;
5) Wiesława Woś – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2. Termin posiedzenia wyznacza się na dzień 3 sierpnia 2022 r., godz. 9.30.

§ 3. Rozliczenie wynagrodzenia eksperta nastąpi w oparciu o umowę zlecenie na podstawie listy płac, którą dokona Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.