OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 25.08.2021 r. znak: ON-NS.9011.5.48.2021 (data wpływu: 26.08.2021 r.) oraz ponowną opinię w dniu 23.12.2021 r. utrzymującą wcześniejszą opinię w mocy,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 04.04.2022 r. znak: WOO-IV.4220.2022.2021.AK.6 (data wpływu: 05.04.2022 r.),
  • Ministra Infrastruktury z dnia 12.07.2022 r. znak: DOK-2.7750.86.2021 (data wpływu: 18.07.2022 r.),

w których organy wskazały brak konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz:

  • Postanowienie Burmistrza Sławy z dnia 06.09.2021 r. znak: ROŚ.6220.7.2021 (data wpływu: 10.09.2021 r.) pozytywnie opiniujące planowane przedsięwzięcie
  • Postanowienie Burmistrza Wolsztyna z dnia 10.09.2021 r. znak: KOS.6220.41.2021 (data wpływu: 14.09.2021 r.) pozytywnie opiniujące przedmiotowe przedsięwzięcie

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Perkowo i Siekowo oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń wsi Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń wsi Świętno.