Na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

  • 1. Powierza się Pani Dagmarze Nowak stanowisko dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

 

  • 2. Zakres kompetencji dyrektora szkoły określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.).

 

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.