OR.0050.69.2022                                                                                                                                                                                                                                       Przemęt, dnia 4 sierpnia 2022 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 4 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66.

2W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby:

  1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji
  2. Alicja Bauta                 – Członek Komisji
  3. Sylwia Szaranek         – Członek Komisji

§ 3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§ 2 . Przetarg na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL 66 odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00 w  siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.