OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a.  wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 25 października  2022 roku dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 10 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr 923/5 obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Jednocześnie informuję,  iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie  pismem  z dnia 3 sierpnia 2022 roku,  znak:  ON-NS. 9011.5.23.2022 (wpływ do tut. Urzędu 04.08.2022 r.) wezwał wnioskodawcę  do  złożenia uzupełnienia  karty informacyjnej przedsięwzięcia. Tutejszy organ w ślad za w/w pismem  wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w  zakresie wskazanym przez w/w organ pismem z dnia  12 sierpnia 2022 roku. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 16 sierpnia 2022 roku, znak: WOO-IV.4220.985.2022.KJ.1 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Tutejszy organ w ślad za  w/w pismem  wezwał wnioskodawcę pismem z  dnia 18 sierpnia 2022 roku do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia we wskazanym przez organ zakresie.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor na okres 14 dni, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.