Termin: 30.08.2022, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uroczyste podziękowanie:
  1. Panu Robertowi Szwed – za wieloletnie pełnienie funkcji Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze;
  2. Pani Jadwidze Kasperskiej – bibliotekarce Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie – za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Przemęt;
  3. Pani Krystynie Peda – Jankowiak – współtwórcy gazety lokalnej „Kurier Przemęcki” – za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Przemęt.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 373/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
  i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postepowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mochy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 1 lipca 2022r. (data wpływu 1 lipca 2022r.).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu: 15 lipca 2022 r.).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu: 15 lipca 2022 r.).
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.