OR.0050.73 .2022                                                                                                                                                                                                                                   Przemęt,  25 sierpnia 2022 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 73.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przemęt.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r.poz.559 z późn. zm.) i  art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21  czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022r. poz. 172 z późn.zm.) oraz § 9 Uchwały Nr 384/2022 Rady Gminy Przemęt
z dnia 24 czerwca 2021r.  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 2022 – 2026 (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2022r., poz. 4562),  zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu w wysokości 6,35 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład  zasobu mieszkaniowego Gminy Przemęt.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za najem socjalny lokalu w wysokości 2,79 zł za 1m2 powierzchni  użytkowej

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za najem pomieszczenia tymczasowego w wysokości 2,24 zł za 1m2 powierzchni  użytkowej pomieszczenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy Przemęt.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 69.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9 września 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przemęt.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.