OR.0050.74.2022                                                                                                                                                                                                                             Przemęt, dnia 25 sierpnia 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 74.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie: określenia miesięcznej opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Przemęt.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022r. poz. 172 z późn. zm.) , zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Przemęt położonych w: Przemęt ul. Jagiellońska 8, Przemęt ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 3 i 5, Bucz ul. Kasztanowa 15, Bucz ul. Akacjowa 4, Mochy ul. Wolsztyńska 6 i 8, Mochy ul. Polna 1 i 3 w wysokości 13,79 zł .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 47/2010 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 października 2010 roku w sprawie: określenia opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.