Pomoc administracyjna

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

1.Pomoc przy prowadzeniu spraw z zakresu działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności w:

a) przygotowywaniu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

b)informowaniu o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku oraz ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,

c)przygotowywaniu procedur powierzania lub wspierania zadań publicznych oraz w nadzorze i kontroli ich realizacji pod względem merytorycznym i formalnym,

d)ocenianiu wniosków na realizację zadania publicznego, zawieraniu umów z zakresu organizacji pożytku publicznego,

e)rozliczaniu udzielonych dotacji,

f)prowadzeniu elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych,

g)organizowaniu spotkań dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

2.Pomoc przy prowadzeniu spraw z zakresu sportu, a w szczególności w:

a)tworzeniu warunków dla rozwoju kultury fizycznej,

b)promowaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Przemęt: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością,

c)współdziałaniu z klubami sportowymi, związkami i stowarzyszeniami w zakresie ustalania kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych,

d)współorganizowaniu imprez sportowych o randze Mistrzostw Gminy Przemęt organizowanych i współorganizowanych przez gminę.

3.Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z promocją gminy, a w szczególności w:

a)współpracy w zakresie promocji z organizacjami, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami zajmującymi się organizacją życia społeczno-gospodarczego, kultury, sportu, turystyki i rekreacji,

b)promowaniu walorów gospodarczych, turystyczno-krajoznawczych, wypoczynkowych, kulturowych na terenie województwa wielkopolskiego, kraju i za granicą,

c)promowaniu i kształtowaniu wizerunku medialnego Gminy Przemęt i Urzędu Gminy Przemęt,

d)nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów międzynarodowych oraz współpraca krajowa;

e)inicjowaniu i organizowaniu imprez własnych i wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z innymi podmiotami,

f)rozszerzaniu promocji gminy w elektronicznych środkach masowego przekazu;

g)pomoc w realizacji założeń strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa;

h)przygotowaniu i opracowaniu materiałów promocyjnych;

i)uczestnictwo w imprezach promocyjnych organizowanych w kraju i poza jego granicami,

j)prowadzeniu strony internetowej Gminy w zakresie aktualizacji informacji.

4.Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z turystyką i rekreacją, a w szczególności w:

a)propagowaniu turystyki na terenie Gminy Przemęt w tym szkolnej i krajoznawstwa;

b)przygotowaniu sezonu turystycznego;

c)dbaniu o oznakowanie i infrastrukturę na szlakach turystycznych;

d)gromadzeniu i upowszechnianiu informacji o walorach i atrakcjach turystycznych Gminy;

e)inicjowaniu i prowadzeniu działań podnoszących turystyczną atrakcyjność Gminy oraz współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji nowych produktów turystycznych.

5.Pomoc przy prowadzeniu spraw w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w szczególności w:

a)przyjmowaniu zgłoszeń,

b)przyjmowaniu wniosków o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

c)wydawaniu decyzji administracyjnych,

d)przygotowywaniu listy wypłat,

e)sporządzaniu wniosków, rozliczeń do Kuratorium Oświaty.