Podinspektor

Wydział Rozwoju Gminy

Do obowiązków należy:

  1. Analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków krajowych i z Unii Europejskiej celem dofinansowania prowadzonych przez Gminę przedsięwzięć.
  2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. Archiwizowanie wytworzonych dokumentów zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Instrukcją Kancelaryjną oraz z wytycznymi do realizowanych projektów.
  3. Weryfikacja oraz dokonywanie uzgodnień dotyczących lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych oaz w zakresie kolizji z infrastrukturą gminną. Dotyczy to również inwestycji gminnych.
  4. Prowadzenie dokumentacji wykonywanych inwestycji gminnych, w tym bieżące monitorowanie ich realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia prac. Rozliczanie inwestycji.
  5. Organizowanie procesów inwestycyjnych oraz monitorowanie ich przebiegu.
  6. Zlecanie wykonawstwa w zakresie projektów technicznych i realizacji inwestycji.
  7. Opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych.
  8. Prowadzenie spraw związanych z zakresem budowlanym:

1) realizowanie zadań w zakresie:

a) organizowania procesów inwestycyjnych oraz monitorowanie ich przebiegu

b) zlecania wykonawstwa w zakresie projektów technicznych i realizacji inwestycji,

c) dokonywania odbiorów, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;

2) przygotowywanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz zgłoszeń prac nie wymagających pozwolenia na budowę.

9. Dokonywanie odbiorów, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

10. Uzgadnianie przebiegu obcej infrastruktury technicznej w odniesieniu do infrastruktury gminnej.

11. Współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę.

12. Opiniowanie, uzgadnianie oraz nadzór nad lokalizacją i stanem technicznym przystanków komunikacyjnych.

13. Udział w pracach komisji przetargowej.

14.Prowadzenie spraw związanych z gazem na terenie Gminy Przemęt.

15. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi oraz drogami stanowiącymi własność gminy (w tym ścieżki rowerowe, parkingi i place) a w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacją, przebudową dróg oraz z projektowaniem i budową nowych dróg;

2) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:

a) dbałość o stan techniczny dróg i innych obiektów związanych z drogami zlokalizowanych w pasie drogowym w tym prawidłowe oznakowanie dróg,

b) zlecanie oraz nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem dróg,

c)przygotowywanie planów zimowego utrzymania dróg gminnych wraz z bieżącą koordynacją odśnieżania dróg gminnych,

d)prowadzenie ewidencji dróg gminnych wraz z prowadzeniem książek dróg gminnych oraz innych obiektów związanych z drogami zlokalizowanych w pasie drogowym,

e) utrzymywanie zadrzewień i zakrzewień w pasach drogowych.

3)współpraca z odpowiednimi zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich;

4)prowadzenie spraw dotyczących zajęcia pasa drogowego w tym m.in.:

a)dotyczących zgody na zjazd z drogi,

b)ustawienie reklam w pasie drogowym,

c)przygotowanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,

d)ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

16. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z oświetleniem ulicznym, w tym m.in.:

1)bieżące utrzymanie istniejącego oświetlenia (konserwacja, przeglądy, naprawy, zgłaszanie awarii itp.),

2)planowanie i realizacja nowego oświetlenia na terenie gminy,

3)sprawdzanie faktur za energię elektryczną, dystrybucję energii oraz za inne czynności związane z oświetleniem ulicznym,

4)sprawdzanie umów oraz weryfikacja stawek za naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego.