Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
         § 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Dagmarze Nowak – dyrektorowi Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w  Kaszczorze do:

 1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Przemęt w zakresie działalności kierowanej jednostki,
 2. Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Przemęt w ramach planu finansowego Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze,
 3. Wynajmowania pomieszczeń szkolnych na zasadach komercyjnych na czas nie dłuższy niż 3 lata,
 4. Reprezentowania Gminy Przemęt przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym
  w Kaszczorze.
  § 2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe
  z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.