Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
             § 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Grygiel – Tórz – dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Przemęcie do:

  1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Przemęt w zakresie działalności kierowanej jednostki,
  2. Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Przemęt w ramach planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Przemęcie,
  3. Wynajmowania pomieszczeń szkolnych na zasadach komercyjnych na czas nie dłuższy niż 3 lata,
  4. Reprezentowania Gminy Przemęt przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.§ 2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.§ 3. Traci moc zarządzenie nr 76.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 08 września 2017r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.