OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej kpa, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 48 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 168/2, obręb Starkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie: Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON-NS.9011.5.21.2022 z dnia 4 lipca 2022 r. (data wpływu: 05.07.2022 r.) oraz z dnia 17 sierpnia 2022 (data wpływu: 18.08.2022 r.), Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze znak: WR.ZZŚ.7.435.159.2022.MLW  RKW-2022-2090 z dnia 6 lipca 2022r. (data wpływu: 08.07.2022 r.) oraz ponownie z dnia 19 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 24.08.2022 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.805.2022.GL.2 z dnia 24 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 25.08.2022 r.).

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Starkowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Grotniki na okres 14 dni oraz na stronie internetowej https://przemet.com/ w Biuletynie Informacji Publicznej.