OR.120.41.2022                                                                                       Przemęt, 2022-08-02

 

 

ZARZĄDZENIE NR 41.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 2 sierpnia 2022 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 11.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt wprowadza się następującą zmianę:

  1. W § 4 dodaje się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku nieobecności Sekretarza, wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu wykonuje Zastępca Wójta Gminy.”

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Przemęt.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna