OR.120.42.2022                                                                                       Przemęt, 2022-08-03

 

ZARZĄDZENIE NR 42.2022

                                                      WÓJTA GMINY PRZEMĘT                                                      

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

  

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 13 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia nr 11.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 sierpnia 2022 roku kończącego służbę przygotowawczą stanowiska Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gminy powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:

1)Waldemar Kalitka – Przewodniczący komisji egzaminacyjnej,

2)Urszula Wróblewska– Członek komisji,

3)Liwia Sterna –  Sekretarz komisji.

§ 2. Komisja działa do zakończenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą stanowiska określonego w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna