OR.120.43.2022                                                                                       Przemęt, 2022-08-24

  

ZARZĄDZENIE NR 43.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 24 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 3 ust. 1, 3 i 4 Załącznika do Zarządzenia nr 9.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

1)Waldemar Kalitka – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

2)Liwia Sterna – Sekretarz komisji,

3)Ewa Piechowiak – Członek komisji,

4)Joanna Skrzypczak – Członek komisji.

§ 2. Członków komisji upoważnia się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zobowiązuje się ich także do zachowania w poufności wszelkich danych oraz informacji uzyskanych podczas prac w komisji.

 § 3. Komisja działa do zakończenia naboru na stanowisko określone w § 1.

 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna