OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej „k.p.a.”, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON-NS.9011.6.1.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r. (data wpływu: 12.04.2022 r.), postanowienie Dyrektora RZGW we Wrocławiu PGW Wody Polskie znak: WR.RZŚ.4360.18.2022.JT z dnia 5 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 12.08.2022r.) oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4221.83.2022.PM.5 z dnia 8 września 2022 r. (data wpływu: 09.09.2022 r.) uzgadniające warunki realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Biskupice oraz na stronie internetowej https://przemet.com/ w Biuletynie Informacji Publicznej.