Termin: 29.09.2022, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy, gmina Przemęt
  (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 374/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.