Na podstawie art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

        § 1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub przedszkola, w których nie utworzono stanowisk wicedyrektora wyznacza się następujących nauczycieli do ich zastępowania:

 1. Panią Iwonę Chodorowską – do zastępowania Pani Edyty Kaczmarek Dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu;
 2. Panią Anetę Hamrol – do zastępowania pani Barbary Matysiak Dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach;
 3. Panią Paulinę Przybyła – do zastępowania Pani Elżbiety Grygiel -Tórz Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie;
 4. Panią Olimpię Wilczyńską – do zastępowania Pani Aliny Piotrowskiej Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi;
 5. Panią Danutę Kicińską – do zastępowania Pani Małgorzaty Kicińskiej Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie.

  § 2
  . Zastępstwa o których mowa w § 1 pkt 1 – 5 tracą moc z chwila cofnięcia lub ustania stosunku pracy.

  § 3. Traci moc zarządzenie nr 76.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,              w których nie utworzono stanowiska dyrektora.

  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych.

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.