OR.0050.91.2022                                                                                                                                                                                                                                      Przemęt, dnia 30 września 2022 r.

  

ZARZĄDZENIE NR 91/2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem II (drugiego) przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem II (drugiego) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66.

  1. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby:
  1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji
  2. Alicja Bauta                – Członek Komisji
  3. Sylwia Szaranek         – Członek Komisji

§ 2. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§ 3. Przetarg na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66 odbędzie się w dniu 4 października 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.